บริษัท ทีคิวเอ็ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

Viewed - 92

รูปแบบกิจการ บริษัท ทีคิวเอ็ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

เข้าร่วมในกิจการร่วมค้า (ซึ่งมิใช่การเป็นหุ้นส่วนในหางหุ้นส่วนสามัญ หรือเป็นหุ้นส่วนไม่จำกัดความรับผิดชอบในห้างหุ้นส่วนจำกัด) เข้าร่วมลงทุน กับบุคคลธรรมดา นิติบุคคล คณะบุคคล หรือหน่วยงานรัฐ

0.0045