บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)

Viewed - 73

รูปแบบกิจการ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)

วางแผนส่งเสริม ออกแบบ สำรวจ พัฒนา ก่อสร้าง ให้ความร่วมมือ ค้นคว้า วิจัย ปรับปรุงธุรกิจปิโตรเคมี

0.0053