บริษัท หลักทรัพย์ เคทีบี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

Viewed - 18

รูปแบบกิจการ บริษัท หลักทรัพย์ เคทีบี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

ประกอบกิจการเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ กล่าวคือ การเป็นนายหน้าหรือตัวแทน เพื่อ ซื้อ ขาย หรือ แลกเปลี่่ยนหลักทรัพย์ให้แก่บุคคลอื่นเป็นทางค้าปกติ โดยได้รับค่านายหน้า ค่าธรรมเนียม หรือค่าตอบแทนอื่น

0.0040