บริษัท บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

Viewed - 91

รูปแบบกิจการ บริษัท บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

รับซื้อรับโอนสินทรัพย์ด้อยคุณภาพของสถาบันการเงิน และบริหารสินทรัพย์

0.0033