บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

Viewed - 12

รูปแบบกิจการ บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

ประกอบกิจการกก่อสร้าง ดำเนินการและบำรุงรักษาทางพิเศษ ระบบรถราง รถไฟ รถไฟฟ้า

0.0032